Quote: Phát biểu

Max Planck – Cơ học Lượng tử –  Nobel vật lý

“I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness.”

Tôi coi ý thức là cơ bản. Tôi coi vật chất là dẫn xuất từ ý thức. Chúng ta không thể đánh giá thấp vai trò của ý thức. Tất cả những gì chúng ta nói, tất cả những gì chúng ta coi là hiện tại, đều mặc nhiên công nhận ý thức.”
Nguồn: https://trithucvn.net/chuyen-de/y-thuc-diem-mu-cua-khoa-hoc-dang-dan-duoc-he-mo.html

ªªª
All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particle of an atom to vibration and holds this most minute solar system of the atom together.
We must assume behind this force the existence of a conscious and intelligent mind. This mind is the matrix of all matter.” ― Max Planck

Là một người đã dành cả đời để nghiên cứu về vật chất bằng phương pháp khoa học tỉnh táo nhất có thể, tôi có thể nói cho bạn biết kết quả nghiên cứu của tôi về nguyên tử rằng là: Chẳng có thứ vật chất nào cả. Tất cả vật chất có được nguồn gốc và tồn tại đều nhờ vào một lực mang đến sự rung động của các hạt trong một nguyên tử, và giữ chúng lại với nhau như hệ Mặt Trời. Chúng ta phải nhìn nhận rằng đằng sau nguồn lực này tồn tại một Tâm Trí có ý thức và thông minh. Tâm Trí này là ma trận của tất cả vật chất.” — Max Planck, Das Wesen der Materie, 1944
https://triethocduongpho.net/2019/05/27/thdp-translation-cac-nha-vat-ly-luong-tu-noi-gi-ve-chu-nghia-duy-vat-materialism/?fbclid=IwAR3bjxxpRUG_Hn0J069uo_JNvxxz_OVCRn9WBSDdnloVBEa61-rnbqEUP7M

https://todayinsci.com/P/Planck_Max/PlanckMax-Quotations.htm

Leave Comments

Scroll