Chuyên mục: Chủ nghĩa Spinoza

  • Chủ nghĩa Spinoza

    Chủ nghĩa Spinoza – Hệ thống các quan điểm của Benedict Spinoza, nhà triết học duy vật người Hà Lan ở thế kỷ XVII. Theo chủ nghĩa Spinoza thì tất cả mọi vật đều là biểu hiện (dạng) của một thực thể duy nhất và phổ biến. Thực thể này là nguyên nhân của chính mình […]
    Đọc thêm
Scroll