Chuyên mục: Nho giáo

 • Học thuyết của Nho giáo

  I – Sơ Lược Về Nho Giáo NHO :  theo Hán tự, do chữ Nhơn và chữ Nhu ghép lại. Nhơn là người, Nhu là cần dùng. Nho là hạng người luôn luôn được cần dùng đến để giúp ích cho nhơn quần xã hội biết cách ăn ở sao cho hợp với lòng người và lẽ Trời. Chữ Nhu còn có nghĩa là chờ đợi, tức là người trí thức chờ đợi người ta cần dùng gọi đến thì đem tài sức ra […]
  Đọc thêm
 • Tam tự kinh (song ngữ)

  Nhân chi sơ; Tánh bổn thiện; Tánh tương cận; Tập tương viễn; Cẩu bất giáo; Tính nãi thiên; Giáo chi đạo; Quí dĩ chuyên; Tích Mạnh mẫu; Trạch lân xử; Tử bất học; Đoạn cơ trữ; Đậu Yên-sơn; Hữu nghĩa phương; Giáo ngũ tử; Danh câu dương; Dưỡng bất giáo; Phụ chi quá; Giáo bất […]
  Đọc thêm
 • Tam Tự Kinh

    人之初,性本善 rén zhī chū, xìng běn shàn Nhân chi sơ; Tính bản thiện. Người thuở đầu; tánh vốn lành. 性相近,习相远 xìng xiāng jìn, xí xiāng yuǎn Tính tương cận; Tập tương viễn. Tánh nhau gần; thói nhau xa. (Trời phú cho mỗi người một cái Tánh bổn thiện, ai cũng giống như ai, nên gọi […]
  Đọc thêm