Chuyên mục: Quotes

  • Quote: Phát biểu

    Max Planck – Cơ học Lượng tử –  Nobel vật lý “I regard consciousness as fundamental. I regard matter as derivative from consciousness. We cannot get behind consciousness. Everything that we talk about, everything that we regard as existing, postulates consciousness.” Tôi coi ý thức là cơ bản. Tôi coi vật chất là dẫn xuất từ […]
    Đọc thêm