Chuyên mục: Hạnh Phúc

  • Phép tính về Hạnh phúc (Felicific calculus) – Bentham

    Các tính toán felicific là một thuật toán xây dựng bởi thực dụng triết gia Jeremy Bentham (1747-1832) để tính mức độ hoặc lượng niềm vui rằng một hành động cụ thể có khả năng gây ra. Bentham, một người theo chủ nghĩa khoái lạc đạo đức , tin rằng tính đúng hay sai về mặt đạo đức của một hành động là một hàm số của niềm vui […]
    Đọc thêm